வெளியீட்டு காகிதம் கொண்டு சுய ஒட்டும் தன்மையுள்ள PTFE நாடா

WhatsApp Online Chat !