ටේප් මුද්රා තාපය ප්රතිරෝධ PTFE

WhatsApp Online Chat !