កំដៅប្រឆាំងនឹងក្រណាត់ antistatic មិនមែនដំបង PTFE

WhatsApp Online Chat !